Sunday, March 18, 2012

Bangladeshi Presidents and Duration

SN
President
Duration
1. 
2.
 
3.
 
4.
 
5.
 
6.
 
7.
 
8.
 
9.
 
10.
 
11.
 
12.
 
13.
 
14.
 
15.
 
16.
 
17.
 
18.
 
19.
 20.
e½eÜz †kL gywReyi ingvb
ˆmq` bRiæj Bmjvg (A¯’vqx)
Avey mvB` †PŠayix
‡gvt ‡gvnv¤§` Djøvn
e½eÜz †kL gywReyi ingvb
L›`Kvi †gv¯ÍvK Avn‡g`
Avey mv`vZ †gvt mv‡qg
wRqvDi ingvb
Avãym mvËvi (A¯’vqx)
Avãym mvËvi
GBP Gg Gikv`
Aveyj dRj †gvt Avnmvb DwÏb †PŠayix
GBP Gg Gikv`
wePvicwZ mvnveywÏb Avn‡g` (A¯’vqx)
Avãyi ingvb wek¦vm
wePvicwZ mvnveywÏb Avn‡g`
G wKD Gg e`iæ‡ÏvRv †PŠayix
e¨vwióvi Rwgi DwÏb miKvi
W. BqvR DwÏb Avn‡g`
wRjøyi ingvb
10/04/1971 - 12/01/1972 
17/04/1971 - 10/01/1972
 
12/01/1972 - 24/12/1973
27/01/1974 - 25/01/1975
25/01/1975 - 15/08/1975
15/08/1975 - 06/11/1975
06/11/1975 - 21/04/1977
21/04/1977 - 30/05/1981
30/05/1981 - 20/11/1981
20/11/1981 - 24/03/1982
24/03/1982 - 27/03/1982
27/03/1982 - 11/12/1982
11/12/1983 - 06/12/1990
06/12/1990 - 10/10/1991
10/10/1991 - 09/10/1996
09/10/1996 - 14/11/2001
14/11/2001 - 21/06/2002
21/06/2002 - 06/09/2002
06/09/2002 - 12/02/2009
12/02/2009 - eZ©gvb|

No comments:

Post a Comment

Thanks for visiting.